TUYỂN DỤNG THÁNG 8 TẠI HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

☘️Thái Việt vẫn phỏng vấn trực tuyến hằng tuần các vị trí theo thông tin tuyển dụng dưới đây.
𝑯𝒆̣𝒏 𝒈𝒂̣̆𝒑 𝒕𝒓𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒄𝒂́𝒄 𝒆𝒎 𝑺𝒊𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒖̛́𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒎𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒃𝒂̆́𝒄 𝒕𝒂̣𝒊 𝑯𝒐̣𝒄 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑵𝒐̂𝒏𝒈 𝑵𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒗𝒂̀𝒐 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 17/08/2022 tại phòng phỏng vấn: P109 Giảng đường B lúc 9h.

Ứng tuyển ngay